POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent sobre protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD), així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD-*GDD), s’informa l’usuari de conformitat amb el que s’estableix en els articles 13 del RGPD i 11 de la LOPD-*GDD:

I. RESPONSABLE

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

Raó social: L’OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SLU
Domicilio: AVGDA JOSEP TARRADELLAS 225 6-4 08901, L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT (BARCELONA).
Correu electrònic: oscar.opinio@gmail.com

II. FINALITAT

que finalitat tractarem les seves dades personals?

En L’OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SLU tractarem la seva informació per a:

Manteniment de la relació mercantil i prestació del servei contractat.
Enviament d’informació comercial vinculades amb el nostre sector.
Realització d’un pressupost ajustat a les seves necessitats.
Gestionar comunicacions per correu electrònic amb interessats.
Dur a terme els processos de selecció de la societat.
Controlar la seguretat de les instal·lacions (videovigilància).
Gestió dels empleats i recursos humans de la societat.
Gestionar les activitats formatives

Durant quant temps tindrem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcionis seran conservats mentre es mantingui la relació mercantil vigent. No obstant això per a tenir la màxima transparència amb vostè li indiquem que els còmputs generals amb els quals treballem són:

Dades genèriques d’identificació (correu electrònic, nom, cognoms, telèfon, etc.): mentre duri la relació mercantil o fins que es revoqui el consentiment. En qualsevol cas, s’eliminaran quan no vagin a utilitzar-se per al fi amb el qual van ser recaptats.
Comptable, fiscal i laboral: sis (6) anys.
Laboral: deu (10) anys.
Processos de selecció: dos (2) anys des del lliurament del curriculum vitae.
Així mateix, donat l’enviament d’informació comercial, encara que es posi fi a la relació entre les parts, L’OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SLU continuarà conservant la seva informació per a l’enviament de newsletters vinculades amb els nostres productes i serveis 1 . Sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda.

Malgrat l’existència d’aquests terminis generals, l’informem que de manera periòdica revisarem els nostres sistemes per a procedir a eliminar aquelles dades que no siguin legalment necessaris.

III. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Segons les finalitats de la recollida de les nostres dades, el tractament de les seves dades és necessari:

Gestionar la relació mercantil que ha subscrit i contractat amb nosaltres.
a. Execució d’un contracte (habilitat per l’article 6.1.b RGPD)
b. Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD)
Enviament de comunicacions comercials.
a. Consentiment de l’interessat (habilitat per l’article 6.1. RGPD)
b. Consentiment de l’interessat (habilitat per l’article 20 LSSICE)
c. Interès legítim (habilitat per l’article 6.1.f RGPD)
Realització d’un pressupost ajustat a les seves necessitats.
a. Execució d’un contracte i/o relació precontractual (habilitat per l’article 6.1.b RGPD)
Gestionar comunicacions per correu electrònic amb interessats.
a. Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD)
b. Interès legítim (habilitat per l’article 6.1.f RGPD)
Dur a terme els processos de selecció de la societat.
a. Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD)
Gestió dels empleats i recursos humans interns de la societat
a. Execució contractual (habilitat per l’article 6.1.b RGPD)
Gestionar les activitats formatives
a. Execució d’un contracte (habilitat per l’article 6.1.b RGPD)
b. Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD)

Així mateix, totes les dades recollides són necessaris per a la prestació del servei. No obstant això, aquelles dades que estiguin marcats amb un asterisc () seran obligatoris. En el cas que les dades obligatòries no fossin facilitats L’OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SLU no podrà prestar-li el servei contractat.

IV. DRETS QUE LI ASSISTEIXEN A LES PERSONES INTERESSADES

Quins drets tinc en matèria de protecció de dades?

Conforme al que s’estableix en els articles 13 RGPD i 11.2.c) LOPDGDD, pot exercitar qualsevol dels següents drets comunicant-nos-ho a l’adreça postal ADREÇA o a l’adreça electrònica oscar.opinio@gmail.com.

En tot cas, segons la normativa vigent té reconeguts els següents drets d’acord amb el contingut en els article 15 a 22 RGPD i 12 a 18 LOPDGDD:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat.

V. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no seran comunicats a terceres empreses, tret que s’indiqui el contrari. Així mateix, l’informem que les seves dades no es transferiran internacionalment a cap tercer país si no s’indica el contrari.

VI. PROCEDÈNCIA DE LES SEVES DADES

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades de caràcter personal que utilitza L’OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SLU procedeixen del propi interessat, donant així compliment al que s’estableix en els articles 13 RGPD i 11 LOPDGDD ja esmentats, o d’empreses del grup, sobre les quals pot obtenir més informació escrivint a l’adreça de correu electrònic oscar.opinio@gmail.com o en l’oficina del Responsable en l’adreça postal indicada en aquest document.

Quines categories de dades manegem?

Les categories de dades de caràcter personal que es tracten:

Dades d’identificació
Nom
Cognoms
DNI / NIE / Passaport o document equivalent
Adreces postals
Adreces electròniques
Sexe
Data de naixement
Lloc de naixement
Telèfon de contacte (mòbil / fix)
Informació comercial
Dades econòmiques
Número de compte bancària
Número de targeta de crèdit
Curriculum vitae
Dades acadèmiques
Titulacions
Aficions
Pertinença a associacions o clubs

Tret que s’indiqui el contrari, L’OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SLU no tractarà dades especialment protegides segons el que s’estableix en els articles 9 RGPD i 9 LOPDGDD. En qualsevol cas, el tractament que impliqui l’ús de dades especialment protegides o sensibles s’indicarà a l’interessat en aquest document.

VII. AUTORITAT DE CONTROL

Des de L’OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SLU posem la màxima obstinació per a complir amb la normativa de protecció de dades atès que és l’actiu més valuós per a nosaltres. No obstant això, l’informem que en cas que vostè entengui que els seus drets s’han vist menyscabats, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), situada en C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. Més informació sobre l’AEPD. http://www.agpd.es/ Documentació realitzada per L’OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SLU. https://www.revistalopinio.cat/.